inhoud VAN DE BURGT:
Het onderzoek naar het geslacht gaat niet zo eenvoudig als ik mij dit in eerste instantie voorgesteld had. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit, dat het een puur ROOMS KATHOLIEK geslacht is, met veel kinderen.

Ook is gebleken, dat het merendeel van de ouderen niet konden lezen en schrijven. Het indirecte gevolg hiervan is, dat er weinig of niets bewaard is gebleven van persoonlijke gegevens, dit werd ook veroorzaakt doordat de oudere generaties bijna allemaal wever van beroep waren, waardoor er ook weinig akten e.d. aanwezig zijn in de archieven.

Tot slot nog een persoonlijk woord van dank aan de heer Schampers uit Uden en Antoinette Meulendijks, die mij de gegevens van de oudste generaties heeft verstrekt, mevr. van Beest van de Burgt voor haar vele hulp tijdens mijn onderzoek en de heer Harry van der Burgt, die mij de link naar de Escharen tak verstrekte.

SEEKLES:
De geslachtsnaam Seekles behoort tot een groep van namen, die ontstaan zijn op basis van een patroniem, in dit geval van de Friese voor≠naam Seakle, Saeckle, Sakle of Sake. Deze laatste vorm bete≠kent in het Oud-Fries: "Strijder voor een goede zaak".

De oudste bekende voorvader uit de moederlijke lijn is Sybren Saecklesz (ca. 1600 - ca. 1665). Via Saeckle Sybrensz (ca. 1640 - ca. 1700), diens dochter Gaatske Saecklesdr. (ca. 1670 - ca. 1738) wordt de voornaam Saeckle doorgegeven aan Saekle Lieuwesz. (ca. 1715 - ca. 1799). Uit diens huwelijk met Trijntje Hendriksdr. werden in de jaren 1739-1743 drie zonen geboren, te weten Lieuwe Saeklesz. , Sipke Saeklesz en Pytter Saeklesz. Wie nu verwacht, dat de nakomelingen van de drie broers Lieuwe, Sipke en Pytter de geslachtsnaam Seekles voeren, komt bedrogen uit. Na 1811 zijn het alleen de nakome≠lingen van Sipke Saekle Saekeles (1741-1810) die uiteindelijk de geslachtsnaam Seekles gaan dragen. De nakomelingen van Lieuwe en Pytter dragen na 1811 respectievelijk de achterna≠men Van der Veen en Van de Velde.

Het heeft echter weinig gescheeld of de geslachtsnaam Seekles was helemaal niet ontstaan. Uit zijn eerste huwelijk met Grijtie Oepkesdr. had Sipke Saeklesz. twee zonen (Oepke en Saekle) en drie dochters (Trijntje, Ynscke en Tjitske). Na het overlijden van Grijtie Oepkesdr. in 1775 hertrouwde de weduwnaar met Baukjen Paulusdr. Bruinsma (1754-1821). Uit dit tweede huwelijk werden vier dochters (Hiltje, Hiltje, Hiltje en Antje) en twee zonen (Hendrik en Hendrik) geboren, die door het leven gingen met de achternaam Bruinsma. Enkel de twee zonen Oepke en Saekle uit het eerste huwelijk besloten na 1811 de achternaam Saekeles-Seekeles-Seekles verder te dragen.

Oepke Sipkesz. Seekeles (1762-1826) overleed zonder nakomelingen. Alle Nederlandse en in het buitenland levende naamdragers Seekles stammen uiteindelijk af van Saekle Sipkesz. Seekles (1772-1835).

Kwartierstaten:
Kwartierstaat van Andrť van de Burgt
Kwartierstaat van Iris Boers

GenealogieŽn:
Genealogie Janssen.
Genealogie Seekles (voorouders van Gaatske Seekles)
Genealogie van de Burgt
Genealogie van den/der Ende.
Genealogie van Jacobus Petrus Everts.
Genealogie van Lieuwe Piers.